Råd när åskan går

Om här givna råd följs kan skadornas antal och omfattning avsevärt minskas.

Huvudregel
Ett åskväder är farligt nära om åskbuller börjar höras mindre än 10 sekunder efter det man uppfattat blixten, avståndet är då 3 km. Höga punkter och föremål i terrängen löper större risk att träffas av blixten. Elektriska ledningar och metallstängsel kan leda blixtströmmen långa sträckor. Dessa platser och föremål och deras närmaste omgivning har därför ett utsatt läge som skall undvikas när åskväder är farligt nära.

Om en person träffas av blixten ges ofördröjligen hjärt och lungräddning och ambulans tillkallas. Tel.nr 112

Hjärt-lungräddning
Vid olycksfall genom åska kan andningen upphöra och hjärtat stanna. Genom att omedelbart sätta igång med konstgjord andning genom inblåsning av luft samt att ge hjärtmassage kan människoliv räddas. Tiden är dyrbar och därför måste räddningsarbetet starta ögonblickligen och ambulans tillkallas. Tel.nr 112
Räddningsarbetet skall ej avbrytas innan räddningspersonal tar över. Det finns fall då puls och andning har återkommit efter en timmes intensivt räddningsarbete.

Se information från ELSÄKERHETSVERKET, Livräddning vid elskada

En medmänniska skall alltid vara beredd att ge hjärt- lungräddning. Tänk efter !

Några organisationer som utbildar i Hjärt-lugnräddning:
Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning - HLR-rådet
Svenska Livräddningssällskapet SLS

Utomhus, om åskan är farligt nära
Undvik höga eller ensamstående träd, master, skorstenar, torn, berg, kullar, större öppna platser, skogsbryn, elektriska ledningar, metallstängsel o dyl.
Gå ner från byggnadsställningar eller tak.
Flyg inte med drakar.
Upphör med bad, vindsurfing och fiske vid stränder och bryggor och även med fotboll, golfspel och annan idrott på öppna fält.
Avbryt arbete med elektriska handverktyg och brandfarliga eller explosiva varor.
Fixera inte med blicken på höga föremål i närheten där blixtnedslag kan väntas (risk för ögonskada).
Sök skydd i bil, byggnad med åskledare eller av armerad betong eller uppsök plats som inte har utsatt läge.

Tältning
Tälta inte på plats med utsatt läge.
Kan sådan plats inte undvikas bör man lämna tältet då åskan är farligt nära och söka skydd. Vid längre tältvistelse bör tältet åskskyddas på så sätt som beskrivs under åskskydd för tält.

Bil eller husvagn
Bil eller husvagn med kaross (även tak och golv) av metall erbjuder ett säkert åskskydd. Elektriska ledningar till husvagn och antennsladd i husvagn bör dock kopplas bort under åskväder.
Husvagn, vars kaross inte är helt av metall, bör inte uppställas på plats med utsatt läge. Kan detta inte undvikas bör man söka skydd om åskan kommer farligt nära. Husvagn kan utrustas med åskskydd på så sätt som beskrivs under åskskydd för husvagn. Vid bilkörning då åskan är farligt nära bör hänsyn tas till risken för bländning genom plötsligt blixtnedslag i närheten. Det kan även finnas risk för punktering om bilen träffas direkt.


Elektrisk ledning till husvagn bör kopplas bort under åskväder.

Båt
Gå inte ut på sjön med oskyddad båt då åskrisk föreligger. Om åskan kommer farligt nära vid färd med oskyddad båt uppsök genast närmaste hamn. För att ge säkerhet vid färd under åskväder kan båt åskskyddas på sätt som beskrivs under åskskydd för segelbåt och åskskydd för motorbåt.

Inomhus

Rekommenderade skyddsåtgärder innan åskskydd hunnit installeras.
Ett synnerligen billigt och enkelt och effektivt skydd mot åskskada på el- och teleapparater — när blixten slår ned på avstånd från byggnaden erhålls genom att koppla bort respektive apparat från de ledningar där störningen kommer in. För TV-apparaten dras alltså t ex antennkabeln och stickproppen för el ur. För Hifi-utrustningen gäller i princip samma sak — saknas yttre antenn räcker det att dra ur nätkontakten. Även datorer med tillbehör är mycket känsliga för störningar. Här gäller samma princip alltså koppla ur modemkabeln och samtliga nätkablar från utrustningen.

Vissa känslig utrustningar t ex kylskåp och frysar kan normalt inte kopplas från elnätet genom att dra ut stickproppen eftersom matvarorna i sådant fall skadas då kylan försvinner. För att även kyl och frys skall få ett skydd är det därför viktigt att skyddsåtgärder vidtas.

I oskyddad byggnad bör man, när åskan är farligt nära, inte vistas nära telefon-, el- eller rörledningar och fönster bör stängas för att försvåra spridning av eventuell brand. Observera att hus av armerad betong ger gott grundskydd mot blixtens verkningar om huset förses med överspänningsskydd för el och tele. Småhus i tätbebyggelse har dessutom ej har utsatt läge.
Alla antenner på tak bör förses med enkelt åskskydd där jordning av antennen ingår, (se förenklat åskskydd för fritidsstuga med TV-antenn). Alla byggnader med inkommande luftledningar (el- och tele-) bör förses med ventilavledare och överspänningsskydd enligt figurer vid avsnittet ventilavledare.
Detaljerade anvisningar finns under åskskydd för villor och fritidshus.