Ventilavledare

För att undvika okontrollerade gnistor från eller till elinstallationen och skydda den mot åskskador bör man låta installera ventilavledare. Alla elektriska och övriga metalliska ledare bör föras in i en byggnad på ett gemensamt ställe, företrädesvis i närheten av elcentralen och PUS. Ledarna ansluts med korta, elektriska anslutningar till PUS över överspänningsskydd, ventilavledare, gnistgap eller direkt, beroende på typ av ledaren. Bilden visar exempel på överspänningsskydd för kraft och tele. Fråga elleverantören och försäkringsbolaget som ibland bidrar till kostnaden.
Anslutning till elanläggningen får utföras endast av behörig elektriker.

Enligt Svenska Elverksföreningens* skrift "Åskskydd för byggnader och installationer", 120 kr (1991), skall följande säkerhetskrav beaktas vid anslutning av överspänningsskydd i teleledning:

Montage och anslutning av utjämningsledare

Generellt skall utjämningsledare som ansluts till elnätets skyddsjord vara så dimensionerad att förekommande jordslutningsströmmar inte förorsakar skada. För utjämningsledare från överspänningsskydd gäller att utjämningsledare:

  • Skall bestå av isolerad, gråfärgad (se not. 1) 6 mm2 ledare av typ MK eller motsvarande
  • Skall vara så kort som möjligt, dess längd bör vara kortare än 10 m (se not. 2). Skarpa bockar och slingor bör undvikas.
  • Får ej skarvas eller lödas
  • Får ej förläggas i samma rör som annan elektrisk ledning.
  • Skall vid genomgång av vägg, tak eller golv förläggas i separat skyddsrör.
  • Skall anslutas till elsystemets skyddsjord (PEN-ledare i 4-ledarsystem och PE-ledare i 5-ledarsystem) via separat potentialutjämningsskena, PUS, vid serviscentral, separat klämma i fasadmätarskåp eller till mellanplint på mätartavla

Inom äldre anläggningar där teleledningen ej indragits i närheten av serviscentralen må även anslutning ske till PE-skena i gruppcentral.

Anslutning till avgreningsplint får ske efter samråd med elleverantören i de fall mellanplint saknas eller gruppcentralen är svårtillgänglig. Elleverantörens plombering över avgreningsplint får ej brytas utan dennes medgivande.

Vid placering av inledningsskyddet (gasurladdningsrören) Telias kopplingsskåp invid elleverantörens kabelskåp är det tillräckligt om Telias skåp (skydd) är väl galvaniskt förbundet med det skyddsjordade kabelskåpet.

I övrigt gäller Starkströmsföreskrifterna utgivna av Elsäkerhetsverket. Se särskilt avsnittet om potentialutjämningsledare, kapitel 54, avsnitt 547.

Notering 1
Enligt förslag till revision av ELSÄK-FS 1994:7 (Oktober 1998) får ledaren bl.a vara gröngul.

Notering 2
Om utjämningsledaren mellan PEN-ledaren och primärskydden för telefonledningen är längre än 10 m bör i första hand telefonledningen flyttas så att den kommer in i byggnaden nära mätartavlan om den finns i byggnaden. Om ett jordspett slås ned till minst 2 meters djup (om möjligt 4 m) i marken och ansluts till den inkopplingspunkt som väljes ökas skyddsåtgärdernas effekt ytterligare och den elektriska påkänningen på insatta överspänningsskydd minskar.

*(Svenska Elverksföreningen har numera bytt namn till Sveriges Elleverantörer)