Skyddsåtgärder som ger ett grundskydd mot åskstörningar från inkommande el- och teleledningar

Åsköverspänningar är inte bara farliga för elektronik och elektriska apparater utan kan också orsaka brand och personskada. Risken för brand eller personskada kan emellertid minskas avsevärt genom att skydd installeras i byggnaden. Denna utrustning består av överspänningsskydd för elsystemet, s k ventilavledare, samt av överspänningsskydd för telefonen, s k gasurladdningsrör. Genom att de ledningar som vanligen är de som för in de största och flesta överspänningarna vid åskväder, elmatningsledningar och telefonledningar, skyddas mot en gemensam referenspunkt* med överspänningsskydd kommer detta att bli synnerligen effektivt. Dessa skyddsåtgärder är också grunden till ett skydd med åskledare.

*Den gemensamma referenspunkten är inkommande PEN-ledare i elsystemet helst kompletterad med ett jordtag, båda kopplade till PUS, se fig.

Ventilavledare skall i första hand monteras intill den första elcentralen i byggnaden (räknat från där ledningen kommer in i byggnaden). Montaget skall utföras av behörig elektriker. Ventilavledarna bör förutom att anslutas till de inkommande elektriska ledningarna anslutas till ett jordtag som med fördel kan utföras som jordspett eller ringlina placerade några (1-5) meter från byggnaden. Ringlinan grävs ned ca 0,5 meter, ju djupare desto bättre. Om marken är dåligt ledande (stenig, tunt jordlager på berg etc.) kan jordspettet placeras högst 20 meter längre bort i bättre ledande mark (djupare jordlager, lera etc.). Skulle detta ej vara praktiskt möjligt t ex om byggnaden står direkt på berg bör speciallösningar diskuteras med åskskyddsexpert.

Exempel på inkoppling av överspänningsskydd för tele och för el i befintlig installation .
Om utjämningsledarens längd kan minskas minskar även åsköverspänningarna mellan el och tele. Det är därför då avståndet mätt längs utjämningsledaren mellan första telefonjacken och huvudelcentralen är större än 10 meter absolut nödvändigt att flytta inkommande telefonlinje närmare elcentralen. Utjämningsledaren bör absolut vara kortare än 10 m, helst kortare än 1 meter.

 

Installationen av överspänningsskydd för telefonledningen, gasurladdningsrör, beställes från och monteras på teleledningen normalt av nätägaren, i de flesta fall Telia, men kan monteras av annan installatör om överenskommelse om detta gjorts med nätägaren.

Telefonskydden bör placeras nära huvudelcentralen. Helst bör telefonledningen komma in i byggnaden nära den plats där elledningen kommer in. Den gemensamma kopplingspunkten för både tele- och elkraftskydden skall vara den inkommande nolledaren i elkraftmatningen, PEN. Genom att placera gasurladdningsrören nära elcentralen kommer effekten av de insatta skydden att bli bra.

Ovanstående åtgärder kommer enligt vår erfarenhet att minska antalet åskbränder med ca 75%. Även skadorna på el- och elektronikapparater kommer att minska. Längden på utjämningsledaren, högst 10 m, som anges i fig. är ett maxvärde. Skyddseffekten blir bättre ju kortare längd som används.

Ovanstående skyddsåtgärder utgör även grunden för ett fullständigt åskskydd av en byggnad.