Begreppsförklaringar

Blixtledare: Ledare som är elektriskt och mekaniskt så dimensionerad att den dels tål direkt blixtnedslag, dels överför och avleder blixtströmmen utan att skadas
Gnistgap: Anordning med två metalliska elektroder skilda åt av en isolerande sträcka luft eller annat lämpligt medium
Isolationssträcka: Det avstånd som erfordras mellan två föremål för att ett elektriskt överslag ej skall äga rum mellan dem vid blixturladdning
Jordledare: Ledare som förbinder nedledare med jord
Korrosion: Elektrokemiskt eller kemiskt angrepp på material, som därigenom förstörs
Lina: Ledare, bestående av flera trådar
Nedledare: Ledare som förbinder takledare och jordledare
Ringledare: Ledare som placeras runt en byggnad i en helt eller delvis sluten krets, och som ansluts till nedledare
Sidourladdning: Elektriskt överslag mellan blixtledare och föremål i dess närhet
Takledare: Blixtledare, som anbringas på tak eller liknande
Uppfångare: Ledare (lina eller stång) som fångar upp blixtnedslaget
Ventilavledare: Gnistgap med serieresistor eller metalloxidresistor avsett som överspänningsskydd för elkraftinstallationer
Överspännigs-
skydd
Anordning avsedd att begränsa tex vid blixtnedslag uppträdande överspänningar på elkraftinstallationer och elektronikapparater.