Att tänka på vid åskledarbygge

1 Första åtgärden skall alltid vara att förlägga ett jordledarsystem. Ett blixtinslag under byggnadstiden kan annars skada byggnaden.
2 Blixtjordledare skall förläggas något slingrande för att tjälrörelser i marken inte skall skada linan.
3 Blixtledarna skall fästas så stadigt mot underlaget (tak och vägg) att man inte kan lösgöra dem med handkraft eller hammarslag.
4 Skarvmaterial skall ha en kontaktyta som överstiger blixtledarytan.
5 Kontaktytan i skarvar, anslutningar od skall vara rengjord från färg, oxid od innan montering sker.
6 Skarvar skall ha minst samma dimension som blixtledaren.
7 Åskskyddet skall monteras så att inga vattenskador uppstår. OBS. Utmed blixtledarna kommer en del vatten att ledas vid regnväder.
8 Skarvar i mark skall korrosionsskyddas efter monteringen.
9 Åskledaren bör besiktigas av en erfaren åskskyddsfackman.
10 Åskledare för industribyggnader, flerfamiljs-, kontors- och offentliga hus, skall utföras enligt gällande blixtskyddsstandard. Se normer rörande åskskydd. Standarder kan rekvireras från IEC och SIS.